Versie maart 2021

Algemene voorwaarden nerdje.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle tussen Nerdje.nl als opdrachtnemer en opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten. Afwijkingen hierop zijn alleen geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Bij vragen over deze voorwaarden zijn wij bereikbaar op:
e-mail: info@nerdje.nl
telefoon: +31 6 407 189 80
adres: Noordeinde 195, 2371CS, Roelofarendsveen

Aanbiedingen en offertes
Al onze offertes zijn vrijblijvend, maximaal vier weken geldig en binden Nerdje.nl alleen wanneer zij schriftelijk zijn vastgelegd en met opdrachtgever zijn overeengekomen in een ondertekende opdrachtbevestiging of ondertekende offerte online.

Duurovereenkomsten
Voor bepaalde diensten zoals bijvoorbeeld SEO, SEA, Social Media campagnes, website onderhoud en inkoop design uren werkt Whello met duurovereenkomsten waarin met opdrachtgever wordt afgesproken dat we voor een bepaalde periode een traject uitvoeren. In overleg wordt dit traject ingevuld voor een in de offerte bepaald aantal uren dat in een bepaalde periode aan het traject besteed zal worden. Deze overeenkomsten kunnen steeds tot één maand voor het einde daarvan schriftelijk worden opgezegd. Wordt er niet tijdig opgezegd dan lopen zij met een nieuwe periode van steeds drie (3) maanden door, totdat ze tijdig worden opgezegd.

Regels advertentieinkoop
Bij de verkoop van advertenties bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van cookies. Indien er voor opdrachtgevers cookies geplaatst en/of uitgelezen moeten worden zijn opdrachtgevers zelf volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en wordt Nerdje.nl door opdrachtgevers gevrijwaard in geval van eventuele aansprakelijkheidstellingen of sancties.

Opdrachtgevers verbinden zich ertoe zich volledig te houden aan de toepasselijke wetgeving rond cookies en data-analyse, zoals o.a. opgenomen in de Telecommunicatiewet, de Wet bescherming persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op verzoek van Nerdje.nl zal dit schriftelijk aangetoond worden.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk ten aanzien van de inhoud van door opdrachtgever bedachte advertenties of campagnes.

Leveringstermijnen, aanpassingen, meerwerk en uitbesteden
Wij combineren jouw persoonsgegevens met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses en zoekgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Voor het combineren van persoonsgegevens verzamelen wij geen cookies.

Goedkeuring ontwerp
Bij ontwerpopdrachten komen wij in de opdrachtbevestiging of offerte een maximumaantal voorstellen overeen. Uit deze voorstellen dient door opdrachtgever een keuze gemaakt te worden. Het ontwerpen van meer voorstellen zal meerwerk tot gevolg hebben, waarvoor opdrachtgever zal moeten betalen.

Wij vragen opdrachtgever per afzonderlijk ontwerp (of bij websites en/of apps, per paginatemplate) een definitieve goedkeuring van het betreffende ontwerp. Een goedkeuring bevat de volgende elementen:
- Een bevestiging dat het definitieve ontwerp en alle afzonderlijke elementen daarvan gezien zijn en op die wijze akkoord zijn;
- Een bevestiging dat alle aanpassingen die na deze goedkeuring nog door ons verricht moeten worden als meerwerk worden aangemerkt;
- Een bevestiging dat alle goedgekeurde elementen terug zullen komen in de uiteindelijke website (o.a.: tekstblokken, ruimte voor filmpjes, Social Media deelknoppen, Twitter-feeds, menu’s, logo’s, vaste afbeeldingen, contactformulieren of social media buttons).

Garantie
Nerdje.nl biedt drie (3) maanden na de levering van de producten en/of diensten garantie. Onder garantie wordt begrepen dat eventuele kenbare en/of niet-kenbare gebreken kosteloos door Nerdje.nl hersteld worden. Na deze termijn kan er een Service Level Agreement (SLA) of urenkaart overeengekomen worden. Indien blijkt dat er sprake is van gebreken dan doen wij er op verzoek van opdrachtgever alles aan deze binnen een redelijke termijn te herstellen. Opdrachtgever kan de garantie niet inroepen indien:
- De geconstateerde gebreken het gevolg zijn van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
- r door opdrachtgever of derden op enige wijze wijzigingen in onze producten en/of diensten zijn aangebracht;
- De opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit de met Nerdje.nl gesloten overeenkomst;
- Er gegevens verloren zijn gegaan als gevolg van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
- Er sprake is van producten en/of diensten waarvoor geen garantie gegeven kan worden, zoals werkzaamheden die betrekking hebben op uiterlijke vormgeving;
- Nerdje.nl door opdrachtgever is gevrijwaard voor eventuele aanspraken van derden in geval van gebreken.
- punten welke vallen onder meerwerk zoals nieuwe functionaliteiten.

Derde partijen
Het komt voor dat Nerdje.nl bij het verlenen van diensten afhankelijk is van de diensten van derden, de functionaliteiten van deze diensten en de mate waarin deze compatible zijn.

Het kan voorkomen dat deze diensten of functionaliteiten niet optimaal met de eigen diensten van Nerdje.nl samengaan. Wij zullen er dan alles aan doen dit te voorkomen maar geven hier geen garantie voor. Nerdje.nl is hier in zoverre niet verantwoordelijk voor dat wij niet gehouden zijn kosteloos een oplossing voor dit niet optimale functioneren te vinden.
Wij bieden hiervoor geen garanties.

Klachten en support
Indien sprake is van een klacht dient deze zo spoedig mogelijk aan Nerdje.nl gemeld te worden. Wij zullen ons vervolgens maximaal inspannen eventuele klachten op te lossen. Het indienen van een klacht verandert niets aan (de geldigheid van) de betalingsverplichtingen die opdrachtgever met ons is aangegaan.

Intelectuele eigendomsrechten
Nerdje.nl is eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom (‘IE-rechten’) die rusten of ontstaan op of rond alle geleverde producten en diensten. Wanneer de IE-rechten bij derden liggen die ons toestemming hebben verleend tot het gebruik daarvan, blijven die IE-rechten te allen tijde bij de betreffende derden liggen.

Om desondanks het redelijke gebruik van de producten en diensten mogelijk te maken verleent Nerdje.nl opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot het gebruik van IE-rechten op of rond die producten en/of diensten.

Dit gebeurt altijd onder de ontbindende voorwaarde dat opdrachtgever zich aan de verplichtingen uit deze overeenkomst houden. Alleen in bepaalde uitzonderingsgevallen en na betaling van een extra vergoeding kan Nerdje.nl IE-rechten overdragen,

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nerdje.nl is het niet toegestaan het resultaat van een opdracht aan te passen, ruimer of op een andere wijze dan afgesproken te gebruiken of derden daartoe in staat te stellen. Nerdje.nl heeft het recht hier in zulke gevallen een aanvullende vergoeding voor te vragen.

Indien het voorgaande zonder toestemming van Nerdje.nl plaatsvindt, heeft Nerdje.nl recht op een vergoeding hiervoor die tenminste drie (3) maal het normale tarief bedraagt en die in een redelijke verhouding tot het betreffende gebruik staat. Dit doet niet af aan eventuele andere rechten, zoals het recht op betaling van een vergoeding voor de volledige geleden schade als gevolg van dit gebruik.

Indien op onze producten en rond onze diensten sprake is van aanduidingen die aangeven dat de betrokken IE-rechten bij Nerdje.nl of door haar ingeschakelde derden liggen, dan is het niet toegestaan deze aanduidingen te verwijderen en/of aan te tasten. Nerdje.nl heeft het ruimst denkbare recht haar naam te (laten) vermelden of verwijderen bij of rond publiciteit rond een opdracht en mag het resultaat daarvan op haar eigen website of via andere kanalen vermelden.

Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming tot deponering of registratie van IE-rechten rond de producten en/of diensten van Nerdje.nl over te gaan.

Vertrouwelijke informatie
Partijen komen overeen zoveel mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen zodat vertrouwelijke informatie geheim wordt gehouden.

Tarieven en betalingsvoorwaarden
Nerdje.nl sluit slechts overeenkomsten indien er vooraf een vast (uur)tarief is afgesproken, of sprake is van een vaste prijs. Met Nerdje.nl gemaakte afspraken gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten van opdrachtgever.

Bij een vaste prijs start Nerdje.nl de werkzaamheden in beginsel pas na ontvangst van de betaling van een voorschotnota van tenminste 25% van de afgesproken vaste prijs. Gedurende de werkzaamheden wordt er – afhankelijk van de voortgang of de fase waarin de opdracht zich bevindt – door Nerdje.nl opnieuw een nota opgesteld. Het laatste deel van een vaste prijs dient altijd voorafgaand aan de oplevering betaald te worden. Ieder project wordt afgesloten met een gespecificeerde eindafrekening.

Indien sprake is van een duurovereenkomst worden de maandelijkse kosten steeds aan het begin van iedere kalendermaand bij opdrachtgevers in rekening gebracht.

Indien Nerdje.nl voor de uitvoering van de opdracht bepaalde zaken en/of diensten bij derden betrekt zullen de volledige daarbij gepaard gaande kosten vooraf voor 100% door opdrachtgevers betaald moeten worden. Deze betalingsverplichting geldt ook voor het maken van drukwerk.

De door Nerdje.nl gebruikte tarieven zijn altijd exclusief BTW.

De (uur)tarieven van Nerdje.nl kunnen ieder kwartaal opnieuw door haar worden vastgesteld. Dit kan alleen anders zijn indien dat schriftelijk tussen partijen is afgesproken.

Betaling dient volledig en uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden. Het verrekenen van door Nerdje.nl gefactureerde bedragen is niet toegestaan. Bij overschrijding van de termijn van veertien dagen is opdrachtgever automatisch en zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment zal er wettelijke rente over het openstaande bedrag betaald moeten worden. Alle kosten die het gevolg zijn van het te laat of niet verkrijgen van betaling door opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever. Dergelijke incassokosten bedragen altijd minimaal 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 150,00 ex BTW.

Wanneer er in termijnen betaald wordt heeft Nerdje.nl bij een te late betaling het recht de dienstverlening of het leveren van producten (tijdelijk) op te schorten. In een dergelijk geval kan Nerdje.nl een ‘bevriezing’ toepassen, waarmee opdrachtgever de toegang tot of beschikking over bepaalde diensten en/of producten wordt ontzegd. De bevriezing wordt pas opgeheven nadat partijen daarover in overleg zijn getreden en afspraken hebben gemaakt over het vervolg.

Verplichtingen opdrachtgever
Wanneer Nerdje.nl een opdracht uitvoert dient opdrachtgever Nerdje.nl:
- Tijdig alle daarvoor benodigde gegevens en informatie te verstrekken;
- Volledige medewerking te verlenen;
- Alle expliciet aan haar gegeven aanwijzingen op te volgen;
- De toegang te bieden tot relevante accounts van derden, zoals CRM-systemen, Google Adwords, Google Analytics accounts, etc.;
- Volledig en schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele voor de uitvoering van de opdracht relevante regelgeving.

Mogelijkheden tot opzegging
Indien er tijdens de uitvoering van de opdracht geen contact met opdrachtgever te krijgen is, heeft Nerdje.nl na drie (3) pogingen binnen minimaal twee weken schriftelijk contact op te nemen het recht de overeenkomst op te zeggen. De tot dat moment aan de betreffende opdracht besteedde uren zullen dan conform de gebruikelijke uurtarieven in rekening worden gebracht. Opdrachtgever kan na opzegging geen rechten meer aan de overeenkomst met Nerdje.nl ontlenen.

Wanneer opdrachtgever Nerdje.nl de noodzakelijke gegevens en informatie niet, te laat of niet volgens de afspraken aanlevert of indien opdrachtgever zich op een andere wijze niet aan hun verplichting houdt, heeft Nerdje.nl nadat opdrachtgever daar schriftelijk op is gewezen met een hersteltermijn van veertien (14) dagen, het recht de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Als Nerdje.nl in verband hiermee kosten moet maken heeft Nerdje.nl het recht deze kosten tegen gebruikelijke uurtarieven in rekening te brengen.

Verstrekte gegevens
Nerdje.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, actualiteit, opmaak en oplage van door opdrachtgever aan Nerdje.nl aangeleverd materiaal. Daarnaast kan van Nerdje.nl niet worden verwacht dat zij volledig op de hoogte is van alle wetgeving die van toepassing is binnen de specifieke branche van de opdrachtgever. Nerdje.nl gaat ervan uit dat wat door opdrachtgever wordt aangeleverd in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Nerdje.nl voor eventuele aanspraken van derden of instanties dienaangaande.

Wanneer er nieuwsbrieven, mailings en dergelijke verzonden worden staat opdrachtgever in voor de juistheid of geldigheid van de door haar aangeleverde (e-mail)adressen waarnaar verzonden wordt.

Gebruik van muziek, beeld en video´s
Indien er via de door ons ontwikkelde producten, zoals o.a. websites of applicaties, muziek, beeldmateriaal en/of video’s worden afgespeeld en/of vertoond, worden hier veelal kosten voor in rekening gebracht door collectieve beheersorganisaties, zoals Buma/Stemra en/of SENA. Deze extra kosten vallen buiten onze tarieven en prijzen en komen te allen tijde afzonderlijk voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgevers vrijwaren Nerdje.nl hiervoor.

Exclusiviteit
Aan Nerdje.nl verstrekte opdrachten zijn te allen tijde exclusief en worden niet gelijktijdig ook aan andere partijen verstrekt.

Privacyregels
Opdrachtgever komt met Nerdje.nl overeen zich te houden aan de toepasselijke privacyregels zoals opgenomen in de daarvoor opgestelde specifieke Nederlandse en Europese wetten zoals de Wbp en vanaf mei 2018 de AVG. Nerdje.nl is niet verantwoordelijk voor het eventueel schenden van bepalingen uit deze regelgeving indien zij op verzoek van opdrachtgevers nieuwsbrieven, mailings en dergelijke vervaardigen en verzenden. Opdrachtgevers vrijwaren Nerdje.nl hiervoor.

Dit brengt onder andere mee dat opdrachtgever derden voldoende informeert, inzage geeft, de gegevens zo nodig corrigeert of verwijdert en technisch en organisatorisch beveiligd bewaart en dat niet langer doet dan nodig voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Dat doel dient ook altijd voorafgaand aan het verkrijgen van toestemming aan derden bekend te zijn gemaakt en mag tussentijds niet zonder hernieuwde toestemming worden gewijzigd.

Nerdje.nl is te allen tijde bereid om op welke wijze dan ook en waar mogelijk medewerking te verlenen teneinde aan voornoemde eisen te beantwoorden en met opdrachtgever afzonderlijke verwerkersovereenkomsten aan te gaan om een en ander nog beter in overeenstemming met wet en regelgeving te brengen.

Door ons bij de verwerking van persoonsgegevens te betrekken erkennen opdrachtgevers zich ervan op de hoogte te hebben gesteld dat onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen volgens de stand der techniek in orde zijn en verklaren zij Nerdje.nl niet aansprakelijk te zullen stellen als er zich toch een beveiligingsincident mocht voordoen.

In het geval dat Nerdje.nl van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opgelegd zou krijgen als gevolg van het in opdracht van een opdrachtgever verwerken van persoonsgegevens, zullen wij door opdrachtgever worden gevrijwaard. Daarnaast behoudt Nerdje.nl zich het recht voor bij werkzaamheden op dit punt kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid Nerdje.nl
Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming (art. 6:74 BW), is Nerdje.nl uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade voor zover dat uit de wet voortvloeit.

In die gevallen zal het bedrag dat Nerdje.nl aan schadevergoeding dient te betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat Nerdje.nl van de opdrachtgever voor het uitvoeren van de overeenkomst heeft ontvangen. De BTW staat hier buiten. Indien sprake is van een duurovereenkomst, zal het bedrag dat Nerdje.nl op grond van een tekortkoming in de nakoming aan schadevergoeding moet betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat is afgesproken voor onze prestaties in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat Nerdje.nl tekort is gekomen in de nakoming.

Als Nerdje.nl, één of meer van haar medewerkers of een ondergeschikte waarvoor zij verantwoordelijk is zich tegenover opdrachtgever schuldig heeft gemaakt aan een algemene onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), is Nerdje.nl alleen aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is als die het gevolg is van opzet of grove schuld door Nerdje.nl. In dat geval zal er door Nerdje.nl per (reeks samenhangende) gebeurtenis(sen) nooit meer vergoed worden dan het bedrag dat zij voor het uitvoeren van de overeenkomst ontvangen heeft. De BTW valt hier niet onder. Dit bedrag is nooit hoger dan € 5.000,-.

Nerdje.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor zaken die buiten haar invloedssfeer liggen. Hieronder vallen ook tegenvallende resultaten van advertentiecampagnes. Indien Nerdje.nl in het kader daarvan prognoses heeft gemaakt, zijn dat altijd vrijblijvende inschattingen geweest en is Nerdje.nl hier niet op aan te spreken.

Voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten door derden, dienen deze derden aangesproken te worden. Wanneer Nerdje.nl wordt ingeschakeld om dergelijke schade te herstellen zal daar afzonderlijk meerwerk voor in rekening worden gebracht.

Alle bedragen die Nerdje.nl mogelijk in de vorm van schadevergoeding aan opdrachtgever zou moeten betalen worden verminderd met eventuele eerder door Nerdje.nl aan opdrachtgever verstrekte afboekingen.

Nerdje.nl is in aanvulling op de hiervoor genoemde posten nooit aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade door gederfde winst, gemiste besparingen of bedrijfsstagnatie, het verlies van gegevens, schade als gevolg van het niet halen van een leveringstermijn die het gevolg is van gewijzigde omstandigheden, schade die het gevolg is van het onvoldoende verstrekken van medewerking of het opvolgen van onze aanwijzingen, het geven van verkeerde gegevens of informatie.

Nerdje.nl kan in alle gevallen pas aansprakelijk zijn voor schade indien zij daar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na het ontstaan van de schade, daar schriftelijk van op de hoogte zijn gesteld. Daarnaast geldt dat de aansprakelijkheid van Nerdje.nl nooit verder strekt dan het bedrag dat de verzekeraar haar uitkeert. Voor al het meerdere is de aansprakelijkheid van Nerdje.nl beperkt.

Iedere aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar nadat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Overmacht
Overmacht: alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat Nerdje.nl niet (meer) in staat is haar afspraken (volledig) na te komen.

Hieronder wordt o.a. begrepen: stakingen, ziekte van zowel eigen mensen als ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen kantoor of bij de door opdrachtgever ingeschakelde externe partijen, het niet over voldoende of onjuiste gegevens beschikken, dan wel wanneer onvoldoende medewerking wordt verleend.

Tijdens overmacht worden alle leverings- en andere verplichtingen van Whello opgeschort. Indien de periode waarin nakoming door overmacht langer duurt dan vier (4) weken zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat dit betekent dat één van partijen tegenover de ander schadeplichtig is.

Wanneer Nerdje.nl bij het intreden van de overmacht en/of ontbinding al werkzaamheden verricht heeft, heeft zij het recht dat afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever ook gehouden de betreffende factuur te betalen. Deze factuur wordt dan geacht voort te komen uit een zelfstandige overeenkomst met Nerdje.nl.

Tussentijdse beëindiging van opdracht
Los van het recht op een schadevergoeding kunnen beide partijen zonder ingebrekestellingen of uitspraken van een rechter de overeenkomst in sommige gevallen schriftelijk opzeggen. Dit is het geval bij:
- surséance van betaling;
- faillissement(s-aanvraag);
- liquidatie of beëindiging van de onderneming.

Dit geldt niet bij fusies, overnames en dergelijke. Los van het recht op een schadevergoeding kunnen beide partijen zonder uitspraken van een rechter de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen of de (verdere) uitvoering van werkzaamheden opschorten wanneer de ander – altijd na een ingebrekestelling met een termijn van veertien (14) dagen voor herstel – toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

Los van het recht op een schadevergoeding kan Nerdje.nl zonder uitspraak van een rechter de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen of de (verdere) uitvoering van werkzaamheden opschorten wanneer opdrachtgever valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven of de overeenkomst onder valse voorwendselen gesloten heeft.

Een ontbinding, door partijen zelf of door de rechter, heeft nooit terugwerkende kracht. Zowel wanneer wij het werk opschorten, als ook wanneer de overeenkomst ontbonden wordt, is opdrachtgever verplicht de door ons in redelijkheid verrichtte (voorbereidings)werkzaamheden te vergoeden, waaronder ook de met derden aangegane verplichtingen vallen. Als er sprake is van een aanbetaling, dan wordt die met de kosten voor deze verrichtingen verrekend.

Dit alles doet niet af aan de aan Nerdje.nl op basis van de wet of deze overeenkomst toekomende rechten, waaronder het recht op vergoeding op grond van een winstderving of van de schade die uit de ontbinding voortvloeit. Iedere vordering die Nerdje.nl op basis hiervan op opdrachtgever heeft of zal krijgen zal dadelijk en ineens opeisbaar zijn.

Wanneer de opdracht ontbonden of opgezegd wordt komen eventueel verleende kwantumkortingen te vervallen. Die kortingen zijn Die kortingen zijn immers gebaseerd op het feit dat Nerdje.nl meerdere opdrachten is verstrekt. Nerdje.nl heeft het recht in een dergelijk geval de verstrekte korting alsnog afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden die tussen Nerdje.nl en opdrachtgever plaatsvinden of uitgewisseld worden. Onder de diensten van Nerdje.nl vallen onder andere alle design (o.a. logo’s en huisstijlen), reclame, marketing (waaronder SEO en online adverteren), copywriting, drukwerk, web development, hosting en consultancy diensten. Indien opdrachtgevers over inkoop- of andere voorwaarden beschikken, dan wijzen wij deze standaard af. Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk. Wanneer een onderdeel van deze voorwaarden om welke reden dan ook nietig mocht blijken te zijn of vernietigd zou worden, blijven alle andere onderdelen volledig van kracht. Partijen treden in dat geval in overleg met als doel hier een vervangende bepaling voor op te stellen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het doel en strekking van het niet langer geldige onderdeel zoveel mogelijk wordt meegenomen. Nerdje.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder dit vooraf te hoeven aankondigen aan te passen, aan te vullen of onderdelen eruit te verwijderen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt en treden één maand na deze bekendmaking in werking. Indien opdrachtgevers de op die wijze bekend gemaakte algemene voorwaarden niet willen accepteren ontstaat het recht de overeenkomst op te zeggen, maar uitsluitend tot aan het moment waarop de nieuwe voorwaarden in werking treden. Opzeggen kan alleen schriftelijk aangetekend aan het kantooradres van Nerdje.nl.

Geschillen en toepasselijk recht
Op alle dienstverlening van Nerdje.nl en de afspraken die zij dienaangaande maakt is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Nederlands recht van toepassing.

Versie maart 2021

Algemene voorwaarden nerdje.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle tussen Nerdje.nl als opdrachtnemer en opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten. Afwijkingen hierop zijn alleen geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Bij vragen over deze voorwaarden zijn wij bereikbaar op:
e-mail: info@nerdje.nl
telefoon: +31 6 407 189 80
adres: Noordeinde 195, 2371CS, Roelofarendsveen

Aanbiedingen en offertes
Al onze offertes zijn vrijblijvend, maximaal vier weken geldig en binden Nerdje.nl alleen wanneer zij schriftelijk zijn vastgelegd en met opdrachtgever zijn overeengekomen in een ondertekende opdrachtbevestiging of ondertekende offerte online.

Duurovereenkomsten
Voor bepaalde diensten zoals bijvoorbeeld SEO, SEA, Social Media campagnes, website onderhoud en inkoop design uren werkt Whello met duurovereenkomsten waarin met opdrachtgever wordt afgesproken dat we voor een bepaalde periode een traject uitvoeren. In overleg wordt dit traject ingevuld voor een in de offerte bepaald aantal uren dat in een bepaalde periode aan het traject besteed zal worden. Deze overeenkomsten kunnen steeds tot één maand voor het einde daarvan schriftelijk worden opgezegd. Wordt er niet tijdig opgezegd dan lopen zij met een nieuwe periode van steeds drie (3) maanden door, totdat ze tijdig worden opgezegd.

Regels advertentieinkoop
Bij de verkoop van advertenties bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van cookies. Indien er voor opdrachtgevers cookies geplaatst en/of uitgelezen moeten worden zijn opdrachtgevers zelf volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en wordt Nerdje.nl door opdrachtgevers gevrijwaard in geval van eventuele aansprakelijkheidstellingen of sancties.

Opdrachtgevers verbinden zich ertoe zich volledig te houden aan de toepasselijke wetgeving rond cookies en data-analyse, zoals o.a. opgenomen in de Telecommunicatiewet, de Wet bescherming persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op verzoek van Nerdje.nl zal dit schriftelijk aangetoond worden.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk ten aanzien van de inhoud van door opdrachtgever bedachte advertenties of campagnes.

Leveringstermijnen, aanpassingen, meerwerk en uitbesteden
Wij combineren jouw persoonsgegevens met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses en zoekgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Voor het combineren van persoonsgegevens verzamelen wij geen cookies.

Goedkeuring ontwerp
Bij ontwerpopdrachten komen wij in de opdrachtbevestiging of offerte een maximumaantal voorstellen overeen. Uit deze voorstellen dient door opdrachtgever een keuze gemaakt te worden. Het ontwerpen van meer voorstellen zal meerwerk tot gevolg hebben, waarvoor opdrachtgever zal moeten betalen.

Wij vragen opdrachtgever per afzonderlijk ontwerp (of bij websites en/of apps, per paginatemplate) een definitieve goedkeuring van het betreffende ontwerp. Een goedkeuring bevat de volgende elementen:
- Een bevestiging dat het definitieve ontwerp en alle afzonderlijke elementen daarvan gezien zijn en op die wijze akkoord zijn;
- Een bevestiging dat alle aanpassingen die na deze goedkeuring nog door ons verricht moeten worden als meerwerk worden aangemerkt;
- Een bevestiging dat alle goedgekeurde elementen terug zullen komen in de uiteindelijke website (o.a.: tekstblokken, ruimte voor filmpjes, Social Media deelknoppen, Twitter-feeds, menu’s, logo’s, vaste afbeeldingen, contactformulieren of social media buttons).

Garantie
Nerdje.nl biedt drie (3) maanden na de levering van de producten en/of diensten garantie. Onder garantie wordt begrepen dat eventuele kenbare en/of niet-kenbare gebreken kosteloos door Nerdje.nl hersteld worden. Na deze termijn kan er een Service Level Agreement (SLA) of urenkaart overeengekomen worden. Indien blijkt dat er sprake is van gebreken dan doen wij er op verzoek van opdrachtgever alles aan deze binnen een redelijke termijn te herstellen. Opdrachtgever kan de garantie niet inroepen indien:
- De geconstateerde gebreken het gevolg zijn van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
- r door opdrachtgever of derden op enige wijze wijzigingen in onze producten en/of diensten zijn aangebracht;
- De opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit de met Nerdje.nl gesloten overeenkomst;
- Er gegevens verloren zijn gegaan als gevolg van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;
- Er sprake is van producten en/of diensten waarvoor geen garantie gegeven kan worden, zoals werkzaamheden die betrekking hebben op uiterlijke vormgeving;
- Nerdje.nl door opdrachtgever is gevrijwaard voor eventuele aanspraken van derden in geval van gebreken.
- punten welke vallen onder meerwerk zoals nieuwe functionaliteiten.

Derde partijen
Het komt voor dat Nerdje.nl bij het verlenen van diensten afhankelijk is van de diensten van derden, de functionaliteiten van deze diensten en de mate waarin deze compatible zijn.

Het kan voorkomen dat deze diensten of functionaliteiten niet optimaal met de eigen diensten van Nerdje.nl samengaan. Wij zullen er dan alles aan doen dit te voorkomen maar geven hier geen garantie voor. Nerdje.nl is hier in zoverre niet verantwoordelijk voor dat wij niet gehouden zijn kosteloos een oplossing voor dit niet optimale functioneren te vinden.
Wij bieden hiervoor geen garanties.

Klachten en support
Indien sprake is van een klacht dient deze zo spoedig mogelijk aan Nerdje.nl gemeld te worden. Wij zullen ons vervolgens maximaal inspannen eventuele klachten op te lossen. Het indienen van een klacht verandert niets aan (de geldigheid van) de betalingsverplichtingen die opdrachtgever met ons is aangegaan.

Intelectuele eigendomsrechten
Nerdje.nl is eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom (‘IE-rechten’) die rusten of ontstaan op of rond alle geleverde producten en diensten. Wanneer de IE-rechten bij derden liggen die ons toestemming hebben verleend tot het gebruik daarvan, blijven die IE-rechten te allen tijde bij de betreffende derden liggen.

Om desondanks het redelijke gebruik van de producten en diensten mogelijk te maken verleent Nerdje.nl opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot het gebruik van IE-rechten op of rond die producten en/of diensten.

Dit gebeurt altijd onder de ontbindende voorwaarde dat opdrachtgever zich aan de verplichtingen uit deze overeenkomst houden. Alleen in bepaalde uitzonderingsgevallen en na betaling van een extra vergoeding kan Nerdje.nl IE-rechten overdragen,

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nerdje.nl is het niet toegestaan het resultaat van een opdracht aan te passen, ruimer of op een andere wijze dan afgesproken te gebruiken of derden daartoe in staat te stellen. Nerdje.nl heeft het recht hier in zulke gevallen een aanvullende vergoeding voor te vragen.

Indien het voorgaande zonder toestemming van Nerdje.nl plaatsvindt, heeft Nerdje.nl recht op een vergoeding hiervoor die tenminste drie (3) maal het normale tarief bedraagt en die in een redelijke verhouding tot het betreffende gebruik staat. Dit doet niet af aan eventuele andere rechten, zoals het recht op betaling van een vergoeding voor de volledige geleden schade als gevolg van dit gebruik.

Indien op onze producten en rond onze diensten sprake is van aanduidingen die aangeven dat de betrokken IE-rechten bij Nerdje.nl of door haar ingeschakelde derden liggen, dan is het niet toegestaan deze aanduidingen te verwijderen en/of aan te tasten. Nerdje.nl heeft het ruimst denkbare recht haar naam te (laten) vermelden of verwijderen bij of rond publiciteit rond een opdracht en mag het resultaat daarvan op haar eigen website of via andere kanalen vermelden.

Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming tot deponering of registratie van IE-rechten rond de producten en/of diensten van Nerdje.nl over te gaan.

Vertrouwelijke informatie
Partijen komen overeen zoveel mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen zodat vertrouwelijke informatie geheim wordt gehouden.

Tarieven en betalingsvoorwaarden
Nerdje.nl sluit slechts overeenkomsten indien er vooraf een vast (uur)tarief is afgesproken, of sprake is van een vaste prijs. Met Nerdje.nl gemaakte afspraken gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten van opdrachtgever.

Bij een vaste prijs start Nerdje.nl de werkzaamheden in beginsel pas na ontvangst van de betaling van een voorschotnota van tenminste 25% van de afgesproken vaste prijs. Gedurende de werkzaamheden wordt er – afhankelijk van de voortgang of de fase waarin de opdracht zich bevindt – door Nerdje.nl opnieuw een nota opgesteld. Het laatste deel van een vaste prijs dient altijd voorafgaand aan de oplevering betaald te worden. Ieder project wordt afgesloten met een gespecificeerde eindafrekening.

Indien sprake is van een duurovereenkomst worden de maandelijkse kosten steeds aan het begin van iedere kalendermaand bij opdrachtgevers in rekening gebracht.

Indien Nerdje.nl voor de uitvoering van de opdracht bepaalde zaken en/of diensten bij derden betrekt zullen de volledige daarbij gepaard gaande kosten vooraf voor 100% door opdrachtgevers betaald moeten worden. Deze betalingsverplichting geldt ook voor het maken van drukwerk.

De door Nerdje.nl gebruikte tarieven zijn altijd exclusief BTW.

De (uur)tarieven van Nerdje.nl kunnen ieder kwartaal opnieuw door haar worden vastgesteld. Dit kan alleen anders zijn indien dat schriftelijk tussen partijen is afgesproken.

Betaling dient volledig en uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden. Het verrekenen van door Nerdje.nl gefactureerde bedragen is niet toegestaan. Bij overschrijding van de termijn van veertien dagen is opdrachtgever automatisch en zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment zal er wettelijke rente over het openstaande bedrag betaald moeten worden. Alle kosten die het gevolg zijn van het te laat of niet verkrijgen van betaling door opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever. Dergelijke incassokosten bedragen altijd minimaal 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 150,00 ex BTW.

Wanneer er in termijnen betaald wordt heeft Nerdje.nl bij een te late betaling het recht de dienstverlening of het leveren van producten (tijdelijk) op te schorten. In een dergelijk geval kan Nerdje.nl een ‘bevriezing’ toepassen, waarmee opdrachtgever de toegang tot of beschikking over bepaalde diensten en/of producten wordt ontzegd. De bevriezing wordt pas opgeheven nadat partijen daarover in overleg zijn getreden en afspraken hebben gemaakt over het vervolg.

Verplichtingen opdrachtgever
Wanneer Nerdje.nl een opdracht uitvoert dient opdrachtgever Nerdje.nl:
- Tijdig alle daarvoor benodigde gegevens en informatie te verstrekken;
- Volledige medewerking te verlenen;
- Alle expliciet aan haar gegeven aanwijzingen op te volgen;
- De toegang te bieden tot relevante accounts van derden, zoals CRM-systemen, Google Adwords, Google Analytics accounts, etc.;
- Volledig en schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele voor de uitvoering van de opdracht relevante regelgeving.

Mogelijkheden tot opzegging
Indien er tijdens de uitvoering van de opdracht geen contact met opdrachtgever te krijgen is, heeft Nerdje.nl na drie (3) pogingen binnen minimaal twee weken schriftelijk contact op te nemen het recht de overeenkomst op te zeggen. De tot dat moment aan de betreffende opdracht besteedde uren zullen dan conform de gebruikelijke uurtarieven in rekening worden gebracht. Opdrachtgever kan na opzegging geen rechten meer aan de overeenkomst met Nerdje.nl ontlenen.

Wanneer opdrachtgever Nerdje.nl de noodzakelijke gegevens en informatie niet, te laat of niet volgens de afspraken aanlevert of indien opdrachtgever zich op een andere wijze niet aan hun verplichting houdt, heeft Nerdje.nl nadat opdrachtgever daar schriftelijk op is gewezen met een hersteltermijn van veertien (14) dagen, het recht de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Als Nerdje.nl in verband hiermee kosten moet maken heeft Nerdje.nl het recht deze kosten tegen gebruikelijke uurtarieven in rekening te brengen.

Verstrekte gegevens
Nerdje.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, actualiteit, opmaak en oplage van door opdrachtgever aan Nerdje.nl aangeleverd materiaal. Daarnaast kan van Nerdje.nl niet worden verwacht dat zij volledig op de hoogte is van alle wetgeving die van toepassing is binnen de specifieke branche van de opdrachtgever. Nerdje.nl gaat ervan uit dat wat door opdrachtgever wordt aangeleverd in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Nerdje.nl voor eventuele aanspraken van derden of instanties dienaangaande.

Wanneer er nieuwsbrieven, mailings en dergelijke verzonden worden staat opdrachtgever in voor de juistheid of geldigheid van de door haar aangeleverde (e-mail)adressen waarnaar verzonden wordt.

Gebruik van muziek, beeld en video´s
Indien er via de door ons ontwikkelde producten, zoals o.a. websites of applicaties, muziek, beeldmateriaal en/of video’s worden afgespeeld en/of vertoond, worden hier veelal kosten voor in rekening gebracht door collectieve beheersorganisaties, zoals Buma/Stemra en/of SENA. Deze extra kosten vallen buiten onze tarieven en prijzen en komen te allen tijde afzonderlijk voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgevers vrijwaren Nerdje.nl hiervoor.

Exclusiviteit
Aan Nerdje.nl verstrekte opdrachten zijn te allen tijde exclusief en worden niet gelijktijdig ook aan andere partijen verstrekt.

Privacyregels
Opdrachtgever komt met Nerdje.nl overeen zich te houden aan de toepasselijke privacyregels zoals opgenomen in de daarvoor opgestelde specifieke Nederlandse en Europese wetten zoals de Wbp en vanaf mei 2018 de AVG. Nerdje.nl is niet verantwoordelijk voor het eventueel schenden van bepalingen uit deze regelgeving indien zij op verzoek van opdrachtgevers nieuwsbrieven, mailings en dergelijke vervaardigen en verzenden. Opdrachtgevers vrijwaren Nerdje.nl hiervoor.

Dit brengt onder andere mee dat opdrachtgever derden voldoende informeert, inzage geeft, de gegevens zo nodig corrigeert of verwijdert en technisch en organisatorisch beveiligd bewaart en dat niet langer doet dan nodig voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Dat doel dient ook altijd voorafgaand aan het verkrijgen van toestemming aan derden bekend te zijn gemaakt en mag tussentijds niet zonder hernieuwde toestemming worden gewijzigd.

Nerdje.nl is te allen tijde bereid om op welke wijze dan ook en waar mogelijk medewerking te verlenen teneinde aan voornoemde eisen te beantwoorden en met opdrachtgever afzonderlijke verwerkersovereenkomsten aan te gaan om een en ander nog beter in overeenstemming met wet en regelgeving te brengen.

Door ons bij de verwerking van persoonsgegevens te betrekken erkennen opdrachtgevers zich ervan op de hoogte te hebben gesteld dat onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen volgens de stand der techniek in orde zijn en verklaren zij Nerdje.nl niet aansprakelijk te zullen stellen als er zich toch een beveiligingsincident mocht voordoen.

In het geval dat Nerdje.nl van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opgelegd zou krijgen als gevolg van het in opdracht van een opdrachtgever verwerken van persoonsgegevens, zullen wij door opdrachtgever worden gevrijwaard. Daarnaast behoudt Nerdje.nl zich het recht voor bij werkzaamheden op dit punt kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid Nerdje.nl
Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming (art. 6:74 BW), is Nerdje.nl uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade voor zover dat uit de wet voortvloeit.

In die gevallen zal het bedrag dat Nerdje.nl aan schadevergoeding dient te betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat Nerdje.nl van de opdrachtgever voor het uitvoeren van de overeenkomst heeft ontvangen. De BTW staat hier buiten. Indien sprake is van een duurovereenkomst, zal het bedrag dat Nerdje.nl op grond van een tekortkoming in de nakoming aan schadevergoeding moet betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat is afgesproken voor onze prestaties in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat Nerdje.nl tekort is gekomen in de nakoming.

Als Nerdje.nl, één of meer van haar medewerkers of een ondergeschikte waarvoor zij verantwoordelijk is zich tegenover opdrachtgever schuldig heeft gemaakt aan een algemene onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), is Nerdje.nl alleen aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is als die het gevolg is van opzet of grove schuld door Nerdje.nl. In dat geval zal er door Nerdje.nl per (reeks samenhangende) gebeurtenis(sen) nooit meer vergoed worden dan het bedrag dat zij voor het uitvoeren van de overeenkomst ontvangen heeft. De BTW valt hier niet onder. Dit bedrag is nooit hoger dan € 5.000,-.

Nerdje.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor zaken die buiten haar invloedssfeer liggen. Hieronder vallen ook tegenvallende resultaten van advertentiecampagnes. Indien Nerdje.nl in het kader daarvan prognoses heeft gemaakt, zijn dat altijd vrijblijvende inschattingen geweest en is Nerdje.nl hier niet op aan te spreken.

Voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten door derden, dienen deze derden aangesproken te worden. Wanneer Nerdje.nl wordt ingeschakeld om dergelijke schade te herstellen zal daar afzonderlijk meerwerk voor in rekening worden gebracht.

Alle bedragen die Nerdje.nl mogelijk in de vorm van schadevergoeding aan opdrachtgever zou moeten betalen worden verminderd met eventuele eerder door Nerdje.nl aan opdrachtgever verstrekte afboekingen.

Nerdje.nl is in aanvulling op de hiervoor genoemde posten nooit aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade door gederfde winst, gemiste besparingen of bedrijfsstagnatie, het verlies van gegevens, schade als gevolg van het niet halen van een leveringstermijn die het gevolg is van gewijzigde omstandigheden, schade die het gevolg is van het onvoldoende verstrekken van medewerking of het opvolgen van onze aanwijzingen, het geven van verkeerde gegevens of informatie.

Nerdje.nl kan in alle gevallen pas aansprakelijk zijn voor schade indien zij daar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na het ontstaan van de schade, daar schriftelijk van op de hoogte zijn gesteld. Daarnaast geldt dat de aansprakelijkheid van Nerdje.nl nooit verder strekt dan het bedrag dat de verzekeraar haar uitkeert. Voor al het meerdere is de aansprakelijkheid van Nerdje.nl beperkt.

Iedere aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar nadat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Overmacht
Overmacht: alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat Nerdje.nl niet (meer) in staat is haar afspraken (volledig) na te komen.

Hieronder wordt o.a. begrepen: stakingen, ziekte van zowel eigen mensen als ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen kantoor of bij de door opdrachtgever ingeschakelde externe partijen, het niet over voldoende of onjuiste gegevens beschikken, dan wel wanneer onvoldoende medewerking wordt verleend.

Tijdens overmacht worden alle leverings- en andere verplichtingen van Whello opgeschort. Indien de periode waarin nakoming door overmacht langer duurt dan vier (4) weken zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat dit betekent dat één van partijen tegenover de ander schadeplichtig is.

Wanneer Nerdje.nl bij het intreden van de overmacht en/of ontbinding al werkzaamheden verricht heeft, heeft zij het recht dat afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever ook gehouden de betreffende factuur te betalen. Deze factuur wordt dan geacht voort te komen uit een zelfstandige overeenkomst met Nerdje.nl.

Tussentijdse beëindiging van opdracht
Los van het recht op een schadevergoeding kunnen beide partijen zonder ingebrekestellingen of uitspraken van een rechter de overeenkomst in sommige gevallen schriftelijk opzeggen. Dit is het geval bij:
- surséance van betaling;
- faillissement(s-aanvraag);
- liquidatie of beëindiging van de onderneming.

Dit geldt niet bij fusies, overnames en dergelijke. Los van het recht op een schadevergoeding kunnen beide partijen zonder uitspraken van een rechter de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen of de (verdere) uitvoering van werkzaamheden opschorten wanneer de ander – altijd na een ingebrekestelling met een termijn van veertien (14) dagen voor herstel – toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

Los van het recht op een schadevergoeding kan Nerdje.nl zonder uitspraak van een rechter de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen of de (verdere) uitvoering van werkzaamheden opschorten wanneer opdrachtgever valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven of de overeenkomst onder valse voorwendselen gesloten heeft.

Een ontbinding, door partijen zelf of door de rechter, heeft nooit terugwerkende kracht. Zowel wanneer wij het werk opschorten, als ook wanneer de overeenkomst ontbonden wordt, is opdrachtgever verplicht de door ons in redelijkheid verrichtte (voorbereidings)werkzaamheden te vergoeden, waaronder ook de met derden aangegane verplichtingen vallen. Als er sprake is van een aanbetaling, dan wordt die met de kosten voor deze verrichtingen verrekend.

Dit alles doet niet af aan de aan Nerdje.nl op basis van de wet of deze overeenkomst toekomende rechten, waaronder het recht op vergoeding op grond van een winstderving of van de schade die uit de ontbinding voortvloeit. Iedere vordering die Nerdje.nl op basis hiervan op opdrachtgever heeft of zal krijgen zal dadelijk en ineens opeisbaar zijn.

Wanneer de opdracht ontbonden of opgezegd wordt komen eventueel verleende kwantumkortingen te vervallen. Die kortingen zijn Die kortingen zijn immers gebaseerd op het feit dat Nerdje.nl meerdere opdrachten is verstrekt. Nerdje.nl heeft het recht in een dergelijk geval de verstrekte korting alsnog afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden die tussen Nerdje.nl en opdrachtgever plaatsvinden of uitgewisseld worden. Onder de diensten van Nerdje.nl vallen onder andere alle design (o.a. logo’s en huisstijlen), reclame, marketing (waaronder SEO en online adverteren), copywriting, drukwerk, web development, hosting en consultancy diensten. Indien opdrachtgevers over inkoop- of andere voorwaarden beschikken, dan wijzen wij deze standaard af. Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk. Wanneer een onderdeel van deze voorwaarden om welke reden dan ook nietig mocht blijken te zijn of vernietigd zou worden, blijven alle andere onderdelen volledig van kracht. Partijen treden in dat geval in overleg met als doel hier een vervangende bepaling voor op te stellen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het doel en strekking van het niet langer geldige onderdeel zoveel mogelijk wordt meegenomen. Nerdje.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder dit vooraf te hoeven aankondigen aan te passen, aan te vullen of onderdelen eruit te verwijderen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt en treden één maand na deze bekendmaking in werking. Indien opdrachtgevers de op die wijze bekend gemaakte algemene voorwaarden niet willen accepteren ontstaat het recht de overeenkomst op te zeggen, maar uitsluitend tot aan het moment waarop de nieuwe voorwaarden in werking treden. Opzeggen kan alleen schriftelijk aangetekend aan het kantooradres van Nerdje.nl.

Geschillen en toepasselijk recht
Op alle dienstverlening van Nerdje.nl en de afspraken die zij dienaangaande maakt is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Nederlands recht van toepassing.

Onze diensten verdeeld in categorieën

Vrijblijvend advies voor je bedrijf?

Branding & Design diensten

Vrijblijvend advies voor je bedrijf?